Mayroon kang pagkakataong makatanggap ng mga reward kapag nag-refer ka ng mga  kaibigan na magparehistro sa Choose Local San Mateo County App (“Choose Local San  Mateo County”) at matagumpay nilang na-link ang kanilang credit card sa Choose Local  San Mateo County. Sa pamamagitan ng paglahok mo sa Referral Program ("Referral  Program") na ito, maaari kang makatanggap ng SMC Points na magagamit sa Choose  Local San Mateo County at napapailalim ang iyong paglahok sa Mga Tuntunin ng Paggamit  (Terms of Use, “TOU”) ng Miyembro ng Choose Local San Mateo County.  

Nalalapat ang mga tuntunin ("Mga Tuntunin ng Referral") na ito sa paglahok ng User sa  Referral Program. Sa pamamagitan ng paglahok sa Referral Program, sumasang-ayon ang  Mga User na gamitin ang Referral Program gaya ng nakabalangkas dito, at alinsunod sa  TOU na kasama sa Mga Tuntunin ng Referral na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa  kabuuan ng Mga Tuntunin ng Referral na ito, hindi ka maaaring lumahok sa Referral  Program. Hindi rin maaaring lumahok ang Mga User sa Referral Program kung  mayroon silang malalabag na naaangkop na patakaran o regulasyon kapag ginawa  nila ito. 

Nakalaan sa County ng San Mateo, California (ang "County") ang karapatang wakasan o  baguhin ang Referral Program anumang oras, sa anumang dahilan, nang walang paunang  abiso, hanggang sa sukdulang pinapahintulutan ng batas, pati ang mga paraan kung paano  nakakatanggap ng SMC Points o ang dami ng SMC Points na nake-credit. Nakalaan sa  County ang karapatang i-disqualify ang sinumang User anumang oras sa paglahok sa  Referral Program kung hindi sumusunod ang User na iyon sa lahat ng Tuntunin ng Referral  na ito. Ang kabuuang bilang ng SMC Points na ipapamahagi sa Referral Program ay  limitado sa pondong inilaan ng County sa Referral Program. Kung umabot sa limitasyong  iyon ang pamamahagi ng SMC Point sa ilalim ng Referral Program, awtomatikong  wawakasan ang Referral Program, makita mang available pa rin ang Referral Program o  hindi sa Choose Local San Mateo County. Sa sarili at ganap nitong pagpapasya, maaaring  magpasya ang County na magbigay ng Credits sa sinumang Referrer o Na-refer na User na  magpaparehistro sa Referral Program kasunod ng awtomatikong pagwawakas dahil naabot  ang limitasyon sa Credit.  

Ipa-publish ang anumang pagbabago sa Referral Program sa Mga Tuntunin at Kondisyon  ng Referral Program sa Choose Local San Mateo County, at magkakaroon ito ng bisa sa  petsa ng pag-publish ng mga ito. Ibibigay ang Credit sa ilalim ng mga tuntuning may bisa  

noong ini-link ng Na-refer na User (gaya ng tinutukoy sa ibaba) ang kanyang debit o credit  card sa Choose Local San Mateo County.

Pagiging Kwalipikado 

Walang bisa ang Referral Program na ito kung saan ipinagbabawal ang mga naturang  referral program. Ang Mga User na magre-refer ng ibang tao sa Choose Local San Mateo  County ay ang "Mga Referrer" at ang mga na-refer ay ang "Mga Na-refer na User."  Maaaring maging kwalipikado ang Mga Referrer na makatanggap ng SMC Points para sa  bawat kwalipikadong referral. Ang Mga Referrer ay dapat (1) kwalipikadong gamitin ang  Choose Local San Mateo County at sumali sa Reward Program; (2) mayroong kasalukuyan  at valid na Choose Local San Mateo County User Account; at (3) kung hindi man ay may  magandang status kaugnay ng Choose Local San Mateo County at Referral Program.  

Paano Ito Gumagana 

Upang lumahok, mag-click sa icon o banner na “invite a friend” sa Choose Local San Mateo  County at sundin ang mga tagubilin sa screen upang magsimulang mag-refer. Bibigyan ka  ng personal na link at referral code ("Personal na Link/Code) na maaari mong ibahagi sa  mga kaibigan at kasamahan mo. Kung gagamitin ng isang taong na-refer mo ang Personal  na Link/Card mo upang magparehistro sa Choose Local San Mateo County at matagumpay  niyang na-link ang kanyang credit card sa Choose Local San Mateo County,  makakatanggap ng credit ang bawat isa sa inyo sa inyong User Account. Dagdag pa rito,  upang maging kwalipikado kang makatanggap ng Credit dahil dito, dapat sumunod ang  referral sa lahat ng tuntunin ng Referral Program ("Kwalipikadong Referral”). 

Maaari lang gumamit ng SMC Points alinsunod sa TOU, at hindi maaaring i-redeem ang  mga ito kapalit ng cash kahit kailan. 

Mga Kwalipikadong Referral 

Pagkatapos mag-sign up para sa Referral Program, bibigyan ang Mga Referrer ng kanilang  Personal na Link/Code na nagbibigay-daan sa Mga Na-refer na User na makatanggap ng  Credit. Walang kailangang bilhin upang makalahok sa Referral Program. Kapag nagkaroon  ng Kwalipikadong Referral, aabisuhan ang Referrer sa pamamagitan ng push notification  (kung na-enable ng Referrer) at/o notification sa app. Hindi dapat magsagawa ang mga  referrer ng ilegal na aktibidad (kasama ang, ngunit hindi limitado sa, mga paglabag sa  Telephone Consumer Protection Act of 1991, gaya ng isinusog), pag-spam, o iba  pang hindi patas o kaya ay problematikong kasanayan, kasama ang paggawa ng mga  pekeng account o panliligalig sa mga posibleng pagmulan ng referral.

Upang maituring na Kwalipikadong Referral ang isang referral, dapat matugunan  ang mga sumusunod na kondisyon: 

1. Dapat gamitin ng Na-refer na User ang Personal na Link/Code mula sa isang  Referrer na may magandang status sa County. 

2. Dapat gawin ng Na-refer na User ang mga sumusunod: (i) magparehistro sa App  gamit ang Personal na Link/Code ng Referrer, AT matagumpay na mag-link ng debit  o credit card sa App; o (ii) magparehistro sa Choose Local San Mateo County AT  ibigay ang Personal na Code ng Referrer sa ilalim ng tab na “Me” bago magpatuloy  sa proseso ng pag-link ng debit o credit card sa App, at panghuli, matagumpay na  mag-link ng kanyang credit card sa App.  

3. Tandaang kung ini-link ng Na-refer na User ang kanyang credit card nang hindi muna  nagpaparehistro sa Choose Local San Mateo County sa pamamagitan ng Personal  na Link o nang hindi nagbibigay ng Personal na Code bago tapusin ang proseso ng  pag-link ng credit card, hindi ituturing na Kwalipikadong Referral ang pagpaparehistro  at pag-link ng card at hindi ibibigay ang Credit sa Referrer at sa Referee. 

4. Kung makakatanggap ang isang Na-refer na User ng mahigit isang Personal na  Link/Code, ibibigay ng County ang Credit sa taong nagmamay-ari sa Personal na  Link/Code na ginamit upang tapusin ang pagpaparehistro sa Choose Local San  Mateo County at ang proseso ng pag-link ng card sa unang pagkakataon.  

5. Ang Na-refer na User ay hindi dapat nakarehistro sa Choose Local San Mateo  County at hindi dapat nakapagparehistro na dati sa Choose Local San Mateo  County gamit ang anumang email address o numero ng telepono sa loob ng  hindi bababa sa 12 buwan; 

6. Dapat magparehistro ang Na-refer na User sa Choose Local San Mateo County  gamit ang isang valid at kasalukuyang email address at numero ng mobile phone na  hindi nagamit upang magparehistro sa Choose Local San Mateo County sa loob ng  nakalipas na 12 buwan. 

7. Dapat ay kwalipikado ang Na-refer na User na gumawa ng Choose Local San Mateo  County Account; nakalaan sa County ang karapatang tanggihan ang pagpaparehistro  ng Na-refer na User, at sa ganitong sitwasyon, hindi ibibigay ang Credit sa Na-refer  na User o sa Referee. 

Paano Gumagana ang Credits 

Sasailalim sa pag-verify ang Credits para sa Mga Referral at karaniwang awtomatikong  ibibigay ang mga ito pagkatapos ng pag-verify. Maaaring mag-withhold ng Credit ang  County kung makatuwiran ang paniniwala nitong kailangan ng karagdagang pag-verify.  Maaari ding i-withhold o i-invalidate ng County ang anumang posibleng credit na sa palagay  nito ay mapanloko, kahina-hinala, o lumalabag sa Mga Tuntunin ng Referral na ito. 

Mga Pamantayan sa Pag-uugali ng Referrer 

Sumasang-ayon ang Mga Referrer na hindi sila lalabag sa alinman sa Mga Tuntuning ito, o  magsasagawa ng aktibidad na maituturing na panliligalig sa ibang tao. Sumasang-ayon ang  Mga User na hindi nila gagamitin ang Referral Program upang gawin ang alinman sa mga  sumusunod: 

● Mag-spam o kaya ay gumawa ng maramihang pamamahagi ng Personal na  Link/Code na hindi naaangkop 

● Kumuha o subukang kumuha ng personal na data tungkol sa Mga User o posibleng  Mga Na-refer na User 

● Magsagawa ng anumang pagkilos na ginawa upang makaantala o makasama sa  Programa 

● Lumabag sa anumang pederal, pang-estado, o lokal na batas o regulasyon (kasama  ang, ngunit hindi limitado sa, mga paglabag sa Telephone Consumer Protection Act  of 1991, gaya ng isinusog)  

Hindi Angkop na Pag-uugali 

Maaaring pagbawalan ng County ang kahit sino na lumahok sa Referral Program o  makatanggap ng Credit para sa Mga Referral kung matutukoy ng County na sinusubukan  ng naturang User na sirain ang pagiging patas, integridad, o lehitimong operasyon ng  Referral Program sa anumang paraan sa pamamagitan ng pandaraya, pag-hack, panloloko,  o anupamang hindi patas na kasanayang naglalayong mang-inis, mang-abuso, magbanta, o  manligalig sa sinupamang tao.  

Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng anumang naka-automate na system  upang lumahok, at kung mahuhuli, magreresulta ito sa pagkakadiskwalipika. Madidiskwalipika ang mga referral na nabuo sa pamamagitan ng script, macro, o iba pang  naka-automate na paraan.  

Pagkapribado 

Sa paglahok sa Referral Program, maaaring hilingin sa Na-refer na User at/o Referrer na  magsumite ng personal na impormasyon. Ang personal na impormasyon ay kukunin,  ipoproseso, at gagamitin alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado na makikita sa [LINK].  Dagdag pa rito, maaaring gamitin ng County ang personal na impormasyon sa ngalan ng  County, upang makipag-ugnayan sa Mga User kaugnay ng paglahok sa Programa at upang  makatanggap ng mga komunikasyon mula sa County o sinumang third-party na  administrator. 

Mga Paglalaan ng Mga Karapatan 

Kapag hindi naipatupad ng County ang alinman sa Mga Tuntunin at Kondisyon ng Referral  na ito, hindi ito mangangahulugang isinusuko ang probisyong iyon.