Mga Tuntunin at Kondisyon ng Mga Miyembro 

County ng San Mateo - Mga Tuntunin ng Paggamit  

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit (“Mga Tuntunin”) na itinatakda dito ay ituturing na isang  kasunduang may bisa ayon sa batas sa pagitan ng County ng San Mateo na isang pulitikal na  subdivision ng Estado ng California (“County”) at mga user ng User Application ng County  (“User App” o “App”) tungkol sa paggamit ng App at anumang serbisyong ipinagkakaloob ng  County sa pamamagitan ng App, kasama ang reward program ng county, gaya ng itinatakda sa  mga tuntunin na ito, at alinsunod dito, bibigyan ng County ang Mga User ng County Points, na  mare-redeem sa mga merchant at nonprofit organization na matatagupuan sa Teritoryo na  sumang-ayong lumahok sa isang rewards program ng county (“Mga Redeeming Merchant”),  para sa pagsasagawa ng Mga Kwalipikadong Pagkilos (“Programa”). Ang User App at ang  Programa ay ginawa upang tulungan ang County na makipag-ugnayan sa mga user, magsulong  ng mga layunin ng komunidad, mahikayat ang lokal na paggastos, suportahan ang mga lokal na  negosyo, kung saan ang layunin sa pangkalahatan ay gawing mas masigla at konektado ang  County. Bukod sa iba pang bagay, maisasakatuparan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng  County Points at pangangasiwa sa pag-redeem ng mga ito alinsunod sa mga tuntuning nakasaad  sa ibaba. 

1. Mga Depinisyon  

a. Itinakda ang kahulugan ng “Account” sa Seksyon 2(c)(i). 

b. Itinakda ang kahulugan ng “App” at “User App” sa Seksyon 2(b). 

c. Ang “County Points” ay tumutukoy sa promotional value na ibinibigay sa  Account ng User kapag naisagawa ang Mga Kwalipikadong Pagkilos sa  

pamamagitan ng pagsali sa isang Alok na Reward at pagsasagawa ng mga  kwalipikadong aktibidad na maaaring ipalit ng User sa mga produkto at serbisyo  sa Mga Redeeming Merchant. Ang redemption value ng bawat County Point ay  katumbas ng Isang U.S. Dollar ($1.00).  

d. Ang “Alok na Reward” ay tumutukoy sa isang alok na reward na pinili ng County at na-publish sa pamamagitan ng App, na maaaring salihan ng Mga User at  nagtatakda ng mga tuntunin upang makatanggap ang Mga User ng County Points,  pati ng pagtukoy sa ilang partikular na kwalipikadong aktibidad na maaaring  gawin ng Mga User upang makatanggap ng County Points, kasama ang Mga  Kwalipikadong Pagbili. 

e. Itinakda ang kahulugan ng “County” sa panimula. 

f. Itinakda ang kahulugan ng “Colu” sa Seksyon 2(a). 

g. Ang “Non-Redeeming Merchant” ay tumutukoy sa isang merchant na nasa  Teritoryo na hindi isang Redeeming Merchant. 

h. Itinakda ang kahulugan ng “Payment Card” sa Seksyon 3(c)(1). 

i. Itinakda ang kahulugan ng “Platform” sa Seksyon 2(b). 

j. Itinakda ang kahulugan ng “Programa” sa panimula.

k. Ang “Mga Kwalipikadong Pagkilos” ay tumutukoy sa isang pagkilos o hanay ng  mga pagkilos, kung saan ang pagsasagawa ng mga ito ay itinalaga ng County sa  isang Alok na Reward bilang kwalipikado para pagkalooban ng County Points  ang Mga Account ng Mga User, alinsunod sa Kasunduang ito at sa mga tuntunin  ng isang partikular na Alok na Reward para sa pagbibigay ng mga reward, kasama  ang Mga Kwalipikadong Pagbili. 

l. Ang “Kwalipikadong Pagbili” ay tumutukoy sa pagbili ng User ng mga produkto  o serbisyo sa ilang partikular na merchant sa Teritoryo na natukoy sa Alok na  Reward, sa pamamagitan ng Payment Card na naka-link sa App, at bilang  pagsunod sa mga tuntunin at kondisyon ng Alok na Reward at Mga Tuntunin na  ito. 

m. Itinakda ang kahulugan ng “Mga Redeeming Merchant” sa panimula. n. Itinakda ang kahulugan ng “Mga Tuntunin” sa panimula. 

o. Ang “Teritoryo” ay tumutukoy sa mga hangganan ng hurisdiksyon ng County ng  San Mateo, California. 

p. Itinakda ang kahulugan ng “Impormasyon ng User” sa Seksyon 2(c)(i). 2. Mga Pangkalahatang Tuntunin 

a. Kinuha ng County ang Colu Technologies (US) Inc., na isang korporasyon sa  Delaware (“Colu”) upang magbigay ng ilang partikular na serbisyo kaugnay ng  isang government technology SaaS (Software as a Service) platform na  magbibigay-daan sa mga munisipalidad at county na mahikayat ang civic  engagement at community engagement, bukod sa iba pang bagay, sa  

pamamagitan ng pagbibigay ng gantimpala sa mga residente sa pagsasagawa ng  mga pagkilos na nagsusulong ng ilang partikular na estratehikong layunin  (“Platform”). 

b. Ang Platform ay may County branded mobile application na magagamit ng Mga  User upang lumahok sa Programa (“App” or “User App”). 

c. Mga Probisyon ng Pag-opt in:  

i. Mag-o-opt in ang Mga User sa Programa sa pamamagitan ng (A) pag download sa App at (B) pag-sign in sa App at paggawa ng User account  (“Account”) sa pamamagitan ng pagbibigay ng buong pangalan, numero  ng telepono, email address, at iba pang impormasyon ng User, kasama  ang, na binabanggit para magsilbing halimbawa at hindi limitasyon,  

naturang impormasyon na maaaring ituring ng County paminsan-minsan  na kinakailangan upang maiwasan ang panloloko (“Impormasyon ng  

User”). 

ii. Walang gagastusin sa paglahok. 

iii. Dapat tanggapin at sang-ayunan ng Mga User ang Mga Tuntunin na ito sa  pamamagitan ng pag-sign in sa App at pag-click sa mga naaangkop na  button kapag na-prompt na gawin ito. Ang paggamit ng User sa App, pati  ang paglahok sa Programa, ay napapailalim sa Mga Tuntunin ng Serbisyo  ng App. 

iv. Dapat pantilihin ng Mga User ang Account sa magandang status. Isinasaad  at pinapatunayan ng Mga User na ang lahat ng Impormasyon ng User na 

hihingin paminsan-minsan ay makatotohanan, tumpak, napapanahon, at  kumpleto. Sumasang-ayon ang Mga User na hindi sila magsisinungaling  kaugnay ng anumang pagkakakilanlan o Impormasyon ng User. Dapat ay  abisuhan kaagad ng Mga User ang County tungkol sa anumang pagbabago  sa Impormasyon ng User sa pamamagitan ng pag-update sa User Account  sa App, o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa -.  

chooselocalsmc@colu.com 

v. Ang Patakaran sa Pagkapribado ng Colu ang sumasaklaw sa pagkuha,  paggamit, pag-store, at pagsisiwalat ng Impormasyon ng User. Makikita  ang Patakaran sa Pagkapribado ng Colu sa https://colu.com/colu-privacy policy. 

vi. Dapat ay 18 taong gulang pataas ang Mga User upang makalahok. 

vii. Isang Account lang ang maaaring gawin kada numero ng telepono, at  maaari lang magkaroon ng isang (1) Account ang bawat indibidwal. 

viii. Maaari mo lang i-access at gamitin ang App para sa sarili mong personal  at hindi komersyal na paggamit. 

d. Nauunawaan mo at sumasang-ayon kang maaari naming baguhin ang Mga  Tuntunin na ito anumang oras nang walang paunang abiso. Maaari mong mabasa ang kasalukuyan at may-bisang kopya ng Mga Tuntunin na ito anumang oras sa  User App, sa ilalim ng tab na About/Terms and Conditions. Agad na  magkakaroon ng bisa ang mga binagong Tuntunin pagka-post sa mga ito.  Susubukan naming ipaalam sa iyo kapag mayroong malalaki o mahahalagang  pagbabago sa Mga Tuntunin, hal., sa pamamagitan ng email sa address na  ibinigay mo sa amin noong nag-log in ka o sa pamamagitan ng komunikasyong  gumagamit ng e-mail, ngunit wala kaming obligasyong gawin ito. Ang anumang  paggamit ng App o pagtanggap ng points kapag na-post na ang mga binagong  Tuntunin ay ituturing bilang pagtanggap mo sa mga naturang binagong Tuntunin.  Kung hindi katanggap-tanggap para sa iyo ang anumang pagbabago sa Mga  Tuntunin na ito, ang tanging remedyo mo ay ihinto ang iyong paglahok sa  Programa (hal., itigil ang pag-access sa pagtanggap o pag-redeem ng points), o  kaya ay ihinto ang paggamit sa App. Sa kabila ng naunang nabanggit, hindi  babaguhin ang Mga Tuntunin na ito para magdagdag ng bayarin sa paglahok nang hindi nagbibigay ng paunang abiso tungkol dito. 

e. Ang bawat User ang responsable para sa paggawa ng secure na Account at sa  pagpapanatili ng seguridad ng account na iyon. Kung na-breach ng isang User o  ng iba pang third party ang seguridad ng impormasyon ng account, hindi  mananagot ang County para sa hindi wastong pag-access sa Account, o para sa  mga pagbabago sa isang Account ng ibang User o third party. Sa mga ganitong  sitwasyon, hindi responsibilidad ng County ang pagbabalik ng nawalang County  Points o anumang pinsala o kawalan na natamo ng User bilang resulta ng naturang  hindi awtorisadong pag-access. Kung may napag-alaman kang anumang  mapanloko o hindi awtorisadong aktibidad sa iyong Account, dapat ay iulat mo  ang mapanloko o hindi awtorisadong aktibidad sa County sa pamamagitan ng  pagsulat, ibigay mo sa County ang nauugnay na impormasyon, at  makipagtulungan ka sa County kaugnay ng naturang aktibidad. 

f. Bukod sa iyong iba pang pagsasaad at pagpapatunay sa Mga Tuntunin na ito,  isinasaad at pinapatunayan mong hindi mo ia-access o gagamitin ang App o hindi 

ka lalahok sa Programa upang magsagawa ng anumang ilegal, mapanloko, o iba  pang ipinagbabawal na aktibidad. Nakalaan sa County ang karapatan, sa sarili  nitong pagpapasya, na tanggalin ang naibigay na County Points, maging pigilang  mag-enroll, suspindihin, at/o alisin sa Programa ang sinumang User sa anumang  dahilan, kasama ang anumang County Point na hindi dapat naibigay, o kung  sakaling magkaroon ng anumang pinaghihinalaang panloloko, pang-aabuso, o  maling paggamit kaugnay ng Programang ito. 

3. Mga Reward 

a. Pagtanggap ng County Points. Nakakatanggap ang isang User ng County Points  sa pamamagitan ng pagsali sa Alok na Reward at pagsasagawa ng Mga  Kwalipikadong Pagkilos tulad ng tinukoy sa Alok na Reward at alinsunod sa mga  tuntunin ng Alok na Reward at Mga Tuntunin ng Paggamit. Hindi maaaring i transfer ng Mga User ang County Points sa sinupamang User. 

b. Mga Kwalipikadong Pagkilos: Maaaring lumabas paminsan-minsan sa App ang  Mga Alok na Reward, na nagtatalaga ng ilang partikular na Kwalipikadong  Pagkilos na magbibigay-daan sa Mga User na tumanggap ng County Points at ng  mga tuntunin sa paglahok sa isang partikular na Alok na Reward. Maaaring  hilingin ng County sa Mga User na magsagawa ng ilang partikular na aktibidad  upang makatanggap ng County Points. Kasama sa mga halimbawa ang, na  binabanggit para magsilbing halimbawa at hindi limitasyon, mga sumusunod: (i)  makatanggap ng X County Point kapag gumawa ka ng Y Kwalipikadong Pagbili  sa isang Merchant, (2) gumawa ng Kwalipikadong Pagbili sa isang Merchant at  makatanggap ng katumbas ng X porsyento ng presyong binayaran sa County  Points (kinakalkula nang $1 ang halaga ng bawat County Point), o (3) mag-refer  ng ibang tao na sasali sa Programa at makatanggap ng X County Point. Ang Mga  Alok na Reward ay maaaring mapailalim sa mga indibidwal na patakaran,  rekisito, at/o kondisyon gaya ng tinukoy sa App. Ang Mga Alok na Reward ay  maaaring tumagal lang sa loob ng isang partikular na panahon at mayroong na predetermine na petsa ng pagwawakas. Responsibilidad ng Mga User na suriin  ang App para sa mga patakaran, paghihigpit, at petsa ng pagwawakas ng Alok na  Reward. 

c. Mga Kwalipikadong Pagbili: Kapag tinukoy sa isang Alok na Reward na kasama  sa Mga Kwalipikadong Pagkilos ang Mga Kwalipikadong Pagbili, malalapat ang  mga sumusunod na kondisyon at rekisito upang makatanggap ng County Points  para sa Mga Kwalipikadong Pagbili: 

i. Dapat ay mag-link ang Mga User ng kahit isang kwalipikadong debit o  credit card (“Payment Card”) sa Account. Pakitandaan na hindi lahat ng  debit at credit card ay kwalipikadong ma-link sa Mga Account. Nasa  

sariling pagpapasya ng County ang lahat ng pagpapasya kaugnay ng  

pagiging kwalipikado ng card. Upang maging kwalipikado bilang  

Payment Card, dapat itong manggaling sa isang pinansyal na institusyon  ng U.S. Bukod pa rito, maaaring hindi ka makapag-link ng debit o credit  card sa iyong Account kung naka-link na ang card sa iba pang third-party  na offer program na naka-link sa card. Ang Plaid Technologies, Inc.  

(“Plaid”) ay ginagamit sa App upang makalap ang data ng mga user mula  sa mga pinansyal na institusyon. Sa pamamagitan ng pag-link ng iyong 

Payment Card, sumasang-ayon ka na maaaring tingnan ng Colu at Plaid  ang mga transaksyong ginawa mo sa pamamagitan ng Payment Card, at  sumasang-ayon kang maaaring kumilos ang Plaid sa ngalan mo upang i access at i-transmit ang iyong personal at pinansyal na impormasyon mula  

sa nauugnay na pinansyal na institusyon. Sumasang-ayon ka rin sa  paglilipat, pag-store, at pagpoproseso ng Plaid ng iyong personal na  impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado ng Plaid na  matatagpuan DITO, at ng Colu alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado ng  Colu na matatagpuan DITO

ii. Makakatanggap lang ng County Points para sa isang Kwalipikadong  Pagbili sa isang Alok na Reward kapag natutugunan ang mga sumusunod  na kondisyon: (i) bumili ang User sa isang Merchant na itinalaga ng  County sa Alok na Reward sa App, sa anumang panahong tinukoy ng  County sa Alok na Reward, at alinsunod sa mga tuntunin ng Alok na  Reward; (ii) lumabas ang naturang pagbili sa mga record ng Payment Card  na naka-link sa naturang Account ng User na ibinigay sa Colu ng Plaid na  isang third party na provider ng impormasyon ng account sa pagbabayad;  at (iii) dapat matukoy ang basehang transaksyon ng naturang pagbili at  dapat itong ma-verify ng Colu, at (iv) na-verify ang naturang pagbili bago  maabot ng Alok na Reward ang anumang ipinabatid na limitasyon,  termino ng pag-expire, o maximum na antas ng paglahok. Sa kabila ng  mga pagsisikap na ginawa, maaaring magkaroon ng mga error sa proseso  ng pagtukoy ng mga kwalipikadong pagbili, at bilang resulta nito,  maaaring hindi maging tama ang reward na awtomatikong ibinibigay sa  mga account ng mga user. Makipag-ugnayan sa mga serbisyo sa customer  support sa chooselocalsmc@colu.com kung sa tingin mo ay may ganitong  error, para sa mas masusing imbestigasyonNakalaan sa County ang  karapatang humingi ng karagdagang ebidensya mula sa User upang  makumpirma ang Kwalipikadong Pagbili. Kung sakaling walang sapat na  ebidensya upang suportahan ang Kwalipikadong Pagbili o mayroong hindi  malisyosong hindi pagkakatugma sa pagiging kwalipikado ng  

Kwalipikadong Pagbili (hal., maraming pagbili na ginawa nang sabay sabay), maaaring hindi makatanggap ang User ng County Points para sa  naturang pagbili, sa sariling pagpapasya ng County. 

iii. Ang pagkakakilanlan ng mga merchant na itinalaga sa isang Alok na  Reward para sa Mga Kwalipikadong Pagbili ay maaaring magbago sa  termino ng Alok na Reward. Para sa kasalukuyang listahan ng mga  itinalagang merchant, tingnan ang Alok na Reward sa App. 

iv. Pag-track: Karaniwang lalabas ang natanggap na County Points sa  Account ng User sa loob ng sampung (10) araw ng negosyo mula noong  naisagawa ang Mga Kwalipikadong Pagkilos tulad ng tinukoy sa Alok na  Reward. Mata-track ng Mga User sa App ang bilang ng County Points na  natanggap at ibinigay sa kanilang Account, pati na rin ang bilang ng  County Points na naibawas sa kanilang Account sa pamamagitan ng pag redeem. 

d. Limitasyon ng User Account. Katumbas ng hindi lalampas sa Dalawang Libong  Dolyar ($2,000) ang promotional value, na nasa anyo ng County Points o iba pa,  na maaaring iugnay sa Account ng sinumang Indibidwal na User sa anumang 

partikular na araw. Nangangahulugan ito na hindi maaaring lumampas sa $2,000  ang promotional value na matitira sa at na-redeem mula sa Account pagkalipas ng  isang araw kapag pinagsama. Kung kaya, hindi makakagawa ang User ng  transaksyon (indibidwal man o pinagsama-sama) na lampas 2,000 County Point  kada araw, at hindi siya maaaring magkaroon ng lampas 2,000 County Point sa  kanyang Account sa anumang partikular na pagkakataon. Nakalaan sa County ang  karapatang itakda at baguhin ang mga limitasyon ng Account, nang walang  paunang abiso. 

4. Pag-redeem. 

a. Mga Redeeming Merchant. Ang Mga User ay maaaring magbayad para sa mga  produkto at serbisyo o magbigay ng mga kontribusyon sa Mga Redeeming  Merchant sa pamamagitan ng paggamit sa App para i-access at i-redeem ang  County Points na mayroon sila sa kanilang Mga Account. Magagawa ito ng Mga  User sa Mga Redeeming Merchant sa pamamagitan ng paghiling na i-redeem ng  Redeeming Merchant ang County Points ng User at ilapat ang mga ito sa kabuuan  o bahagi ng presyong binayaran para sa anumang produkto o serbisyo na iniaalok  ng Redeeming Merchant, o bilang kontribusyon. Ang Mga User ang magtatakda  ng halaga ng promotional value, na nasa anyo ng County Points, na ire-redeem ng  Redeeming Merchant kaugnay ng pagbili sa mga produkto o serbisyo ng  Redeeming Merchant; sa kondisyong hindi maaaring mag-redeem ang User ng  County Points na lampas sa Limitasyon ng User Account na inilalarawan sa itaas.  Nakalaan sa County ang karapatang itakda at baguhin ang mga limitasyon sa pag redeem, nang walang paunang abiso.  

b. Mga Refund 

i. Hindi magbibigay ng mga refund nang cash at hindi makakapag-redeem  ng County Points kapalit ng cash. 

ii. Kung kakanselahin sa anumang dahilan ang isang transaksyon ng  

Kwalipikadong Pagbili na nagresulta sa pagbibigay ng County Points sa  Account ng User (hal., batay sa isang pagsasauli, charge back, dispute, o  iba pang paghiling ng refund para sa Kwalipikadong Pagbili kung saan  natanggap na ng User ang County Points), maaaring ibawas sa balanse ng  County Points sa naturang Account ng User ang dami ng mga reward na  natanggap para sa nakanselang transaksyon. Kung hindi sapat ang balanse  sa Account upang mabayaran ang halaga ng pagkansela, mapupunta sa  negative na status ang Account at hind magke-credit ng kahit anong  

bagong County Points hanggang sa makatanggap at mabigyan ng County  Points sa hinaharap na sapat upang mabayaran ang negative na balanse ng  County Points. 

iii. Maliban kung malinaw na itinakda sa Seksyon 4(b)(iii) na ito, ang lahat ng  pag-redeem ng County Points ay pinal at hindi mababawi. Kung binawi  ang pag-redeem ng County Points dahil sa isang teknikal na error ng User  (kasama ang, na binabanggit para magsilbing halimbawa at hindi  

limitasyon, pagsasama ng maling Redeeming Merchant bilang bahagi ng  naturang transaksyon), ike-credit ng County sa naaangkop na Account ng  User ang bilang ng County Points na na-redeem ng Redeeming Merchant  sa naturang binawing transaksyon, sa kondisyong iniulat ang naturang 

error sa Colu sa loob ng dalawang (2) araw ng negosyo pagkalipas ng  

naturang pag-redeem. Kung binawi ang isang transaksyon na may  

kinalaman sa pag-redeem ng County Points sa anupamang dahilan  

(kasama ang, na binabanggit para magsilbing halimbawa at hindi  

limitasyon, pagsasauli ng mga biniling produkto o pag-refund ng presyong  binayaran para sa mga serbisyong ibinigay), o kung hindi iniulat ang  

teknikal na error ng User sa Colu sa loob ng panahong itinakda sa naunang  pangungusap, pagkakasunduan ng User at Redeeming Merchant ang mga  tuntunin ng naturang pagbawi, at sila ang magreresolba sa anumang hindi  pagkakasundo na nauugnay doon, at hindi magiging pananagutan ng  

County o Colu ang pag-credit o pag-debit sa Account ng User o Mga  

Account ng Merchant kaugnay ng naturang pagbawi. 

5. Pagkapribado 

Ang lahat ng impormasyong nakuha sa User sa paggawa ng Account, paglahok sa  Programa at Mga Alok na Reward, paggawa ng Mga Kwalipikadong Pagbili,  paggamit ng County Points, at iba pa gamit ang App ay pinapangasiwaan at  ipinoproseso ng Colu alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado ng Colu na  matatagpuan DITO. 

6. Impormasyon sa App at Impormasyon, Mga Serbisyo, at Mga Link ng Third Party  

a. Ang impormasyong ipinapakita sa App ay ginawang available para lang  magbigay ng pangkalahatang impormasyon. Hindi matitiyak ng County o ng Colu  ang katumpakan, pagiging kumpleto, o pagiging kapaki-pakinabang ng  impormasyong ito. Itinatanggi namin ang lahat ng sagutin at responsibilidad na  magmumula sa anumang pagtitiwala mo o ng sinupamang user ng App sa mga  naturang material.  

b. Ang App ay maaaring may content na ipinagkakaloob ng mga third party, o  nakabatay sa impormasyong na-publish sa mga third-party na website o content sa  social media at iba pang publication. Ang lahat ng pahayag at/o opinyon na  ipinapahayag sa naturang content ay mga opinyon at responsibilidad lang ng mga  naturang third party. Hindi kami ang magiging responsable o ang mananagot sa  iyo o sa anumang third party para sa naturang content. Bilang paglilinaw, hindi  iniendorso ng County at Colu ang alinman sa mga merchant na ipinapakita sa App  o ang anumang mensahe at pahayag kaugnay ng mga naturang merchant sa App.  

c. Ang App ay may mga link sa mga third-party na website, application, at serbisyo  na hindi pagmamay-ari o pinapatakbo ng County o Colu. May hiwalay na mga  tuntunin at kondisyon na nalalapat sa Mga Serbisyo ng Third Party. Dapat mong  basahin nang mabuti ang mga tuntunin at kondisyon na iyon bago i-access ang  anumang Serbsiyo ng Third Party. Hindi responsibilidad ng County o Colu ang  mga pagkilos, content, o serbisyo ng mga naturang third party. 

7. Pagbabago at Pagwawakas 

a. Nakalaan sa County ang karapatang baguhin, suspindihin, o ipatigil ang lahat ng o  anumang bahagi ng App o Programa anumang oras, nang walang paunang abiso o  sagutin. Kasama rito ang karapatang baguhin, susugan, kanselahin, i-delete,  palitan, o wakasan ang Programa o anumang Tuntunin ng Programa sa anumang 

paraan anumang oras, sa sariling pagpapasya ng County, kung saan kasama ang,  ngunit hindi limitado sa, mga tuntunin na naaangkop sa pagiging kwalipikado  para lumahok, mga value ng County Points, mga redemption value, mga  panuntunan para sa pagtanggap o paggamit ng County Points, o anupamang  aspeto ng Programa. Maaaring maapektuhan ng mga pagbabagong ito ang County  Points na natanggap na, pati ang pagkakataong gamitin ang naturang County  Points o ang redemption rate ng mga ito. 

b. Maaaring suspindihin o wakasan ang isang Account anumang oras at sa sariling  pagpapasya ng County. Kapag winakasan sa anumang dahilan at ng anumang  partido, makakansela ang mga balanse sa User Account. 

c. Maaaring wakasan ng Mga User ang kanilang Mga Account anumang oras sa  pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa chooselocalsmc@colu.comHindi  maaaring wakasan ng Mga User ang Mga Account kung nasa negative na status  ang mga ito. Tingnan ang 4(b)(ii) sa itaas. Dapat manatiling bukas ang mga ito  hanggang sa maging zero (0) ang balanse ng mga ito o hanggang sa wakasan ng  County, o hanggang sa matapos ang Programa, alinman ang mauna. 

8. Limitasyon ng Sagutin 

a. Walang ginagawang anumang uri ng garantiya, pagpapatunay, o pagsasaad ang  County tungkol sa App at mga serbisyong ipinagkakaloob sa pamamagitan ng  App, kasama ang Programa, maliban kung malinaw na isinasaad sa Mga Tuntunin  na ito. Hindi mo papanagutin ang County at mga opisyal, direktor, iniluklok na  opisyal, affiliate at ahente nito, at Mga Merchant sa lahat ng sagutin tungkol sa  pagtanggap, pag-redeem, at paggamit ng County Points, pati ang anumang reward  na maaaring mawala, manakaw, o masira matapos itong matanggap. Ang Mga  Merchant ay mga independiyenteng contractor at hindi mga ahente o kinatawan  ng County. Maaaring magkakaiba ang pag-redeem sa Redeeming Merchant. Hindi  responsibilidad ng County ang, at wala itong sagutin sa, mga pagkilos o tungkulin  sa pag-redeem ng isang Redeeming Merchant. Walang anumang bagay sa  Programa o sa Mga Tuntunin na ito ang ginawa upang gumawa ng anumang  agency, partnership, o joint venture sa pagitan ng County at anumang Merchant.  Kung hindi ibinigay ng anumang Merchant sa sinumang User ang anumang  benepisyong dapat niyang matanggap sa ilalim ng Programa, kahit na dapat itong  ibigay, ang sagutin ng Merchant o ng County ay limitado sa fair market value ng  hindi ibinigay na benepisyo, tulad ng tinukoy ng County o Colu. 

b. IPINAGKAKALOOB NG COUNTY ANG ANUMAN AT LAHAT NG  SERBISYO SA PAMAMAGITAN NG APP, PATI ANG PROGRAMA, NANG  “WALANG BINABAGO”, AT HANGGANG SA SUKDULANG  

PINAPAHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, MALINAW  NITONG ITINATANGGI ANG ANUMANG URI NG PAGPAPATUNAY,  HAYAGAN MAN O IPINAHIWATIG, NA KINABIBILANGAN NG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGPAPATUNAY NG KAKAYAHANG  

MAIKALAKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA  LAYUNIN, DISENYO, KATUMPAKAN, KAKAYAHAN, KAHUSTUHAN,  KAANGKUPAN, KAPASIDAD, PAGIGING KUMPLETO, O PAGIGING  AVAILABLE.

c. Sumasang-ayon kang hindi isinaad ng County na (1) magsasama ang Programa ng  anumang partikular na produkto o serbisyo, (2) hindi mapuputol, walang  

pagkukulang, o walang error ang Programa at anupamang serbisyong  

ipinagkakaloob sa pamamagitan ng App, o (3) iwawasto ang mga depekto at  isasakatuparan ang mga pagbabago. SA ANUMANG SITWASYON, KASAMA  ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, SARILING KAPABAYAAN NG  COUNTY, HINDI MANANAGOT ANG COUNTY PARA SA ANUMANG  DIREKTA, HINDI DIREKTA, NAGKATAON, ESPESYAL, INAASAHAN, O  MAPAGPARUSANG PINSALA NA MAGMUMULA SA PROGRAMA,  KAHIT NA PINAYUHAN ANG KINATAWAN NG COUNTY TUNGKOL SA  POSIBILIDAD NG MGA NATURANG PINSALA. Kung sakaling papanagutin  ang County para sa anumang pagkilos, pagkakamali, o pagkukulang na nauugnay  sa Programa, ang iyong tangi at eksklusibong remedyo ay limitado sa  

reimbursement para sa mga serbisyo o produktong binayaran mo ngunit hindi mo  natanggap sa ilalim ng Programa, o pagbibigay ng County Points sa ilalim ng  Programa bilang danyos, kung ito ang pipiliin ng County. Sumasang-ayon kang  isuko ang anumang uri ng claim o aksyon sa anumang forum na hindi sinimulan  at inihain sa County sa loob ng dalawang (2) taon pagkatapos ng unang beses na  mangyari ang ganoong uri ng pagkilos, pangyayari, kondisyon, o pagkukulang  kung saan ibinatay ang claim o aksyon. 

9. Mga Pangkalahatang Probisyon 

a. Sumasaklaw na Batas. Ang mga batas ng estado ng California at pederal na batas  ang sumasaklaw sa Mga Tuntunin na ito at sa anumang aspeto ng iyong ugnayan  sa County sa ilalim ng Programa. Ang mga ito ang sumasaklaw nang hindi  isinasaalang-alang ang anumang prinsipyo sa salungatan ng batas na magdudulot  ng paglalapat ng basehang batas ng ibang hurisdiksyon. 

b. Kawalan ng Bisa. Kung walang bisa o hindi maipapatupad ang anumang  probisyon ng Mga Tuntunin na ito, ang lahat ng natitirang probisyon dito ay  mananatiling may buong puwersa at bisa. Kapag hindi ginamit ng County ang  alinman sa mga karapatan nito sa ilalim ng Mga Tuntunin na ito, hindi ito  nangangahulugang isinusuko nito ang mga naturang karapatan sa anupamang  pagkakataon. 

--------------------------- 

MGA KARAGDAGANG TUNTUNIN AT KONDISYON NG COLU PARA SA PAGGAMIT  NG APPLICATION 

[Magsasama ng mga karagdagang tuntunin sa pagitan ng Colu at ng  User, gaya ng lisensyang gamitin ang App, mga paghihigpit sa mga  ipinagbabawal na paggamit, limitasyon ng pananagutan atbp.].